ஆரோக்கியத் தாயே ஆதாரம் நீயே தீராத துயர் போக்கும் மரியே எம் பரியே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆரோக்கியத் தாயே ஆதாரம் நீயே

தீராத துயர் போக்கும் மரியே எம் பரியே

ஆரோக்கியத் தாயே ஆதாரம் நீயே

மரியே வாழ்க அம்மா மரியே ஆரோக்கியத் தாயே


1. தீராத போராட்ட வாழ்க்கை - எங்கள்

துயர் போக்க வரவேண்டுமே

கரை சேராத ஓடங்கள் ஆனோம் - எம்மை

சிறை மீட்க வர வேண்டுமே

வேறெங்கு போவோம் வினை தீர வேண்டி

நீரெங்கள் நிறைவான தயவானதாலே


2. உனை நம்பி வந்தோரில் யாரும் - இங்கு

ஏமாந்த கதையேதும் இல்லை - எங்கள்

தாயுன்னை தினம் போற்றும் நெஞ்சில்

ஒரு துளியேனும் துயர் இல்லையே

விடியாத வாழ்வின் விடிவெள்ளியாக

விளங்கும் எம் தாயே உன் துணை வேண்டினோம்