ஆண்டவரே உம் பாதம் சரணடைந்தேன் அடிமை நான் அய்யா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆண்டவரே உம் பாதம் சரணடைந்தேன்

அடிமை நான் அய்யா

ஆயிரம் ஆயிரம் துன்பங்கள் வந்தாலும்

அகன்று போகமாட்டேன் - உம்மை விட்டு

அகன்று போக மாட்டேன்


1. ஒவ்வொரு நாளும் உம் குரல் கேட்டு

அதன்படி நடக்கின்றேன்

உலகினை மறந்து உம்மையே நோக்கி

ஓடி வருகின்றேன்


2. வாலிபன் தனது வழிதனையே

எதனால் சுத்தம் பண்ணுவான்

தேவனே உமது வார்த்தையின்படியே

காத்து கொள்வதனால்


3. வேதத்தில் உள்ள அதிசயம் அனைத்தும்

நன்கு புரியும்படி

தேவனே எனது கண்களையே

தினமும் திறந்தருளும்