தெய்வீக இராகம் தேன் சிந்தும் இராகம் தேவா உன் நினைவாக உருவான இராகம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தெய்வீக இராகம் தேன் சிந்தும் இராகம்

தேவா உன் நினைவாக உருவான இராகம்

என் பாடல்தானே உன் கோவில் நாளும்

அரங்கேறும் வேளை ஆனந்தமே

உயிரே வருக உறவைத் தருக

உயிரே உனக்காக உருவான பாடல்

உறவே உனக்காக நான் பாடும் பாடல்


1. உன் நாமம் சொல்லாத நாவில்லையே

எந்நாளும் நினைக்காத நெஞ்சில்லையே

உன் நாமம் தானே நெஞ்சாரப் பாட

சுகமான இராகம் நான் பாடும் பாடல்


2. உன்னாட்சி உயராத இடமில்லையே

உன்னாட்சி மலராத மனமில்லையே

உன் அன்பைத் தானே நாள்தோறும் பாட

மேலான இராகம் நான் பாடும் பாடல்