இனிய அன்பு தேவனே என் இதயம் எழுந்து வாரும் இனி எந்தன் வாழ்வு உமதே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இனிய அன்பு தேவனே என் இதயம் எழுந்து வாரும்

இனி எந்தன் வாழ்வு உமதே


1. துன்பங்கள் ஆயிரம் அலைகளாய் என்னிடம் வருகின்றன

அதில் துவண்டு நான் போயினும் உந்தன்

திருமுகம் காண்கின்றேன்

என்றும் நீ இருக்க எனக்கேன் குறையோ

உயர் இறைவன் அன்பு என்றும் போதுமே

துயர் யாவுமே என்றும் தீருமே


2. தீபம் போல் வாழ்வு உன்முன் என்றும் ஒளிரட்டும்

அதில் சுடர்போல் நானும் என்றும்

உன்னால் ஒளிரணும்

என்றும் நீ இருக்க குறையே இல்லையே

இந்த இறைவன் கருணை என்றும் போதுமே

எல்லை இன்றியே கடலாகுமே