அன்னையே உந்தன் ஆதார விந்தம் என் சொந்தம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அன்னையே உந்தன் ஆதார விந்தம் என் சொந்ம் - இனி

என்றும் உந்தன் தஞ்சம் - அருள்

பொங்கும் அன்பு சிந்தும்


1. தத்தம் சம்பூரண ராணியே

நித்தம் அருள் ஊறும் கேணியே

சித்தம் பணிந்த நல்மாமரியே ஆ - தூய

மங்கள வாழ்த்தினைப் பெற்றவள் என்


2. ஏக புவனத்தின் ஜோதியே

எண்ணில்லா அழகு தேவியே

திங்களைத் தேய்த்த பொற்பாதமே ஆ

திவ்ய பனிமய இராக்கினியே