ஓ சர்வ தயாபரியே தீயோர் எம்மை ஆதரி மாசில்லா மனோகரி தாய் மாமரி நீ வாழ்கவே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஓ சர்வ தயாபரியே தீயோர் எம்மை ஆதரி

மாசில்லா மனோகரி தாய் மாமரி நீ வாழ்கவே

வாழ்க மரியாயே வாழ்க வாழ்க நித்திய கன்னியே

வாழ்க மோட்ச வாசலே நீ வாழ்க என்றும் வாழ்கவே


1. முட்கள் நடுவில் முளைத்த லீலி

முப்பொழுதும் கன்னியே

துன்பம் எம்மை தாக்கும் வேளை

துணையாய் நிற்கும் தாய் நீயே வாழ்க


2. ஜென்ம மாசில்லா தாயே

வாழ்த்தும் எம்மை ஆதரி

பூவோர் போற்றும் ஜோதி நீயே

அன்னையே எம் அன்னையே வாழ்க