அடைக்கலப் பாறையான இயேசுவே அரணும் கோட்டையும் ஆன இயேசுவே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அடைக்கலப் பாறையான இயேசுவே

அரணும் கோட்டையும் ஆன இயேசுவே

நீரே எனது வலிமை நீரே எனது பெருமை

நீரே எனது வாழ்வு இயேசய்யா


1. தாயின் வயிற்றினிலே பாதுகாப்பு

நீயல்லோ ஆண்டவரே

பிறப்பிலும் வாழ்விலும் நீயே எனக்கு

ஆதாரம் நீயல்லவோ - எந்தன்


2. போகும் வழியை விசாலமாக்கி

என் எல்லையைப் பெரிதாக்கினீh

உயரமான இடத்திலே என்னை நிறுத்தி

மாண்புறச் செய்கின்றீரே - என்னை