ஆவே கீதம் பாடியே உன் புகழைப் பாடுவேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆவே கீதம் பாடியே உன் புகழைப் பாடுவேன்

உன் அன்பின் பெருமை அகிலம் விளங்க

மாண்பைப் போற்றுவேன் (2) ஆவே.. ஆவே.. ஆவே..


1. பாவிகளின் ஆதரவே பாருலகோர் ஒளியே - 2

அன்பின் தாய் நீயே எம் குரல் கேளம்மா - 2


2. தாயெனவே யாம் அழைப்போம் தாயன்பில் வாழுவோம் - 2

மாய உலகிலே காத்திடுவாய் அம்மா - 2