உடல்பொருள் ஆவி எல்லாம் உன் பாதம் நான் படைத்தேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உடல்பொருள் ஆவி எல்லாம்

உன் பாதம் நான் படைத்தேன் (2)


1. நான் பார்க்கும் உலகெல்லாம் உன் சொல்லின் விரிவுரையே - 2

அதில் வாழும் உயிர்களெல்லாம் உன் அன்பின் தொடர்கதையே

அதைத் தந்தேன் பலிப்பொருளாய் ஏற்பாய்

எனைத் தந்தேன் ஒரு பொருளாய்ச் சேர்ப்பாய் (2)

திரு அப்பம் போல அதைப் பகிர்ந்து

அனைவர்க்கும் வாழ்வருள்வாய் -2


2. நிறைவாழ்வு உனதாகும் நான் கண்டேன் பலிவாழ்வில் -2

பொருள்வடிவில் பலி தந்தேன் உன் வாழ்வைத் தர வருவாய்

புதுஉரு என என்னை மாற்றிடுவாய்

புது உலகிது என நான் வாழ்வேன் (2)

திருமகன் சாயலில் வளரவிடும் நிறையருள் நான் பெறுவேன் -2