என்ன சொல்லிப் பாடுவேன் என்ன சொல்லிப் போற்றுவேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


என்ன சொல்லிப் பாடுவேன்

என்ன சொல்லிப் போற்றுவேன்

எனக்குச் செய்த நன்மை எண்ணியே - 2

என்ன சொல்லிப் பாடியும் என்ன சொல்லிப் போற்றியும்

ஈடு இணை உனக்கு இல்லையே (ஐயா) -2

நன்றி தந்தையே நன்றி இயேசுவே வழிநடத்தும் தூய ஆவியே -2


1. கண்ணீர் துடைத்ததைச் சொல்லிப் பாடவா

கவலையில் அணைத்ததைச் சொல்லிப் பாடவா

வீழ்ந்தேன் தூக்கியதைச் சொல்லிப் பாடவா

சாய்ந்தேன் தாங்கியதைச் சொல்லிப் பாடவா

நன்றி தந்தையே நன்றி இயேசுவே...


2. வாழ்வு தந்ததைச் சொல்லிப் பாடவா

வளமை நிறைந்ததைச் சொல்லிப் பாடவா

ஊக்கம் தந்ததைச் சொல்லிப் பாடவா

உறுதி செய்ததைச் சொல்லிப் பாடவா

நன்றி தந்தையே நன்றி இயேசுவே...