நன்றி பாடுவோம் நாங்கள் நன்றி பாடுவோம் பாலனே உமைப் புகழ்ந்து நன்றி பாடுவோம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நன்றி பாடுவோம் நாங்கள் நன்றி பாடுவோம்

பாலனே உமைப் புகழ்ந்து நன்றி பாடுவோம் - 2

நன்றி பாடுவோம் நாங்கள் நன்றி பாடுவோம்

பாலனே உமைப் புகழ்ந்து நன்றி பாடுவோம் - 2


1. தந்தையாக தாயுமாக எம்மைத் தாங்கினாய் - நல்ல

தோழனாக சோகம் போக்கும் சொந்தமாகினாய் (2)

உணவுதந்து உறுதிதந்து எமைக் காக்கிறாய் - எங்கள்

இதயக் கோயில் எழுந்து தங்கும் தெய்வமாகினாய் (2)

இதயக் கோயில் எழுந்து தங்கும் தெய்வமாகினாய்

நன்றி பாடுவோம் நாங்கள் நன்றி பாடுவோம்

பாலனே உமைப் புகழ்ந்து நன்றி பாடுவோம் - 2


2. பாலையாகக் காய்ந்த வாழ்வைச் சோலையாக்கினாய் - நாளும்

பாதைதந்து பயணம் செய்ய தீபமாகினாய் (2)

வலிமைதந்து வளமை சேர்த்து வாழச் செய்கிறாய் - இங்கு

என்றும் உமது சாட்சியாக எம்மை மாற்றினாய்(2)

என்றும் உமது சாட்சியாக எம்மை மாற்றினாய்