இதயம் பாடும் பாடலுக்கு

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இதயம் பாடும் பாடலுக்கு ராகம் இல்லையே

இயேசு நாமக் கீதத்துக்கு தாளம் இல்லையே (2)

வாழ்க்கையெல்லாம் பாடலாம் ஆன்ம சாந்தி கொள்ளலாம் ஆ..


1. வாழவைப்பதும் எந்தன் இயேசு நாமம் தான்

வளமை சேர்ப்பதும் எந்தன் இயேசு நாமம் தான்

கவலை தீர்ப்பதும் எந்தன் இயேசு நாமம் தான்

கதியில் சேர்ப்பதும் எந்தன் இயேசு நாமம் தான்


2. இன்னல் அழிப்பதும் எந்தன் இயேசு நாமம் தான்

இனிமை அளிப்பதும் எந்தன் இயேசு நாமம் தான்

சக்தியைத் தருவதும் எந்தன் இயேசு நாமம் தான்

சகலமும் வாழ்வில் எந்தன் இயேசு நாமம் தான்