அகவிருந்தாக என் இறைவா வா மனம் மகிழ்ந்திட வாழ்க்கையின் நிறைவே வா வா வா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அகவிருந்தாக என் இறைவா வா - மனம்

மகிழ்ந்திட வாழ்க்கையின் நிறைவே வா வா வா (2)


1. ஆறுதல் அளித்திடும் அருள்மொழியே - திரு

ஆகமம் முழங்கிடும் உயிர் மொழியே (2)

உடலோடு உலகோர் நடுவெழுந்தாய் - 2 எமை

உமதுடலென நீ மாற வைத்தாய்


2. தேன்மொழி மொழிந்த உம் திரு இதழால்

எமதான்ம நற்குணம் பெற மொழிந்திடுவாய் (2)

உமையடைந்திட யாம் தகுதியற்றோம் - 2 இனி

உமதருள் கிடைத்தால் வாழ்ந்திடுவோம்