பகிர்ந்து வாழும் மனமே இறையன்பில் வாழும் தினமே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


பகிர்ந்து வாழும் மனமே இறையன்பில் வாழும் தினமே-2

அன்புப் பகிர்வு நலம் தரும் ஆயிரமாயிரம் அருள் தரும் -2


1. இறையன்பு கனிந்து திருமகனை அளித்து

நிறை வாழ்வு தந்ததும் பகிர்வே

அவர் மீட்பு மலர நம்மைத் தேர்ந்து எடுத்து

திருக்கூட்டமாக்கியதும் பகிர்வே (2)

இறைவன் வழியில் செல்லுவோம் - நம்

அன்பைப் பகிர்ந்து வாழுவோம் (2)


2. தினந்தோறும் வந்து திருப்பலியில் கலந்து

திரு உணவைப் பெறுவதும் பகிர்வே

நல் உறவு தீபம் உலகெங்கும் எரிய

நம்மைப் பகிர்ந்து வாழ்வதும் சிறப்பே (2)

இறைவன் வழியில் செல்லுவோம் - நம்

அன்பைப் பகிர்ந்து வாழுவோம் (2)