உங்களிடையே அப்படி இருக்கக் கூடாது பணம் பதவி சாதி மதம் அடிமை ஆண்டான் என்ற பேதம் உங்களிடையே என்றும் இருக்கக் கூடாது

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உங்களிடையே அப்படி இருக்கக் கூடாது - 2

பணம் பதவி சாதி மதம் அடிமை ஆண்டான் என்ற பேதம்

உங்களிடையே என்றும் இருக்கக் கூடாது -2


1. பளுவான சுமையைக் கட்டி தோளினில் வைப்பார்

தம்மை தலைவர்கள் என்பார்

தன் விரலாலும் அசைத்துக்கூட பார்த்திடமாட்டார் (2)

பண பலத்தால் பாமரரை அடக்கி ஆளுவார்-2

தம்மை முதலாளி என்பார் - பணம்

பதவிக்காக மனிதரையே விலை பேசிடுவார்-2


2. சாதி என்ற கொடுமையினால் மனிதரைப் பிரிப்பார்

தம்மை உயர்ந்தவர் என்பார்

ஏழை மனிதர்களை மிருகமாக நடத்திட செய்வார் (2)

மதத்திற்காக மனிதனையே சூறையாடுவார் -2

தம்மை கடவுள் என்பார்- கொடும்

மதவெறியால் மனிதனையே ஏமாற்றிடுவார்-2