இறைமக்கள் யாவரும் கூடிடுவோம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இறைமக்கள் யாவரும் கூடிடுவோம்

இறைவனைப் புகழ்ந்து பாடிடுவோம்

இறைப்பணி தனைசெய்ய அவர் அழைத்தார்

அவர் புகழ் பாடிடுவோம் - 2


1. அன்பாலே இறைவன் தன்னைக் கொடுத்தார்

அருளாலே நம்மை அரவணைத்தார் (2)

நாம் அவர் மந்தையின் ஆடுகளாய் - 2

பலியாக நம்மைத் தெரிந்தெடுத்தார்

அவர் அழைத்தார் அன்பில் பணித்தார் இறையரசு பெருகிடவே


2. குருவோடு சேர்ந்து நாம் ஆலயத்தில்

குடும்பமாய் பலிதனைச் செலுத்திடுவோம் (2)

இறைமகன் உடலை நாம் உண்டிடுவோம் - 2

இறைமக்கள் என நாம் வாழ்ந்திடுவோம்

அவர் அன்பின் குரல் நாம் கேட்டிடுவோம்

இறையரசைப் பரப்பிடுவோம்