இயேசு எனது இறைவன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இயேசு எனது இறைவன் என்று எடுத்துச் சொல்லுவேன்

ஆசை தீர இயேசு நாமம் பாடிப் புகழுவேன் (2)

பண்பாடுவேன் இந்நாளிலே பாடாத ராகங்கள் நான் பாடுவேன் -2


1. மாந்தர்களே மகிழுங்களே ஆ... 2

மன்னன் இயேசு நம்மை என்றும்

கண்ணின் மணிபோல் காக்கும்போது

என்ன வேண்டும் இன்னும் வேண்டிட


2. வானோர்களே வாழ்த்துங்களே ஆ...2

வாக்கினாலே யாவும் ஆக்கும் வல்ல தேவன் இயேசு என்று

சொல்ல வேண்டும் தொல்லை தீர்ந்திட