எந்தன் நெஞ்சுக்குள்ளே நீ பிறக்க எனக்கென்ன கவலை என் இறைவா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


எந்தன் நெஞ்சுக்குள்ளே நீ பிறக்க

எனக்கென்ன கவலை என் இறைவா - இனி

அச்சமென்ப தெனக்கில்லை

வழியெங்கும் தடையில்லை தலைவா (2)

உந்தன் பிறப்பு சிறப்பு தருமே ஆ இறையரசு நனவாகுமே ஆ

உந்தன் பிறப்பு சிறப்பு தருமே இறையரசு நனவாகுமே

உந்தன் வார்த்தை என் வாழ்வின் உயிராகுமே உயிராகுமே

எந்தன் நெஞ்சுக்குள்ளே - 3 பிறக்கவா


1. பாதைகள் தெரியாமல் நான் திரிந்தேன்

வழி காட்டிடும் விண்மீனாய் நீ பிறந்தாய்

உந்தன் கரமானது ஆ எந்தன் துணையாகுமே ஆ

உந்தன் கரமானது எந்தன் துணையாகுமே

உந்தன் வார்த்தை என் வாழ்வின் உயிராகுமே உயிராகுமே

எந்தன் நெஞ்சுக்குள்ளே - 3 பிறக்கவா


2. வாழ்க்கையை இழந்து நான் தவித்தேன்

நான் உன்னோடு என்று என்னில் மலர்ந்தாய்

உந்தன் உறவானது ஆ உயிர்த் துணையானது ஆ

உந்தன் உறவானது உயிர்த் துணையானது

உந்தன் வார்த்தை என் வாழ்வின் உயிராகுமே உயிராகுமே

எந்தன் நெஞ்சுக்குள்ளே -3 பிறக்கவா