அன்பின் பலியாய் ஏற்பாய் - உம்மை அணுகிடும் எளியவர் வேண்டுதல் கேட்பாய் அன்பின் பலியாய் ஏற்பாய்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அன்பின் பலியாய் ஏற்பாய் - உம்மை

அணுகிடும் எளியவர் வேண்டுதல் கேட்பாய்

அன்பின் பலியாய் ஏற்பாய்

புண்படும் மனதின் துயர் தீர்ப்பாய் -2 எமைப்

புண்ணிய வாழ்வில் நிலைபெறச் செய்வாய்


1. வாழ்வின் கொடைகள் பெறுகின்றோம் - அருள்

வள்ளல் உன் கருணையில் வாழ்கின்றோம் (2)

முழுமுதல் தலைவா இறைஞ்சுகின்றோம் - 2 எமைத்

திருப்பலிப் பொருளாய்த் தருகின்றோம்


2. படைப்பின் மீதே பரிவிருக்க - அந்தப்

பரிவால் உன் மகன் உயிர்கொடுக்க (2)

படைப்பே உம்மால் மகிழ்ந்திருக்க - 2

உனில் படைத்தோம் தூய்மை நிறைந்திருக்க