எதைச் செய்யவும் எனக்கு ஆற்றல் உண்டு என் இயேசு தருகின்ற பெலத்தினால்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


எதைச் செய்யவும் எனக்கு ஆற்றல் உண்டு

என் இயேசு தருகின்ற பெலத்தினால்

எத்தனை இடர்கள் எனைச் சூழ்ந்தாலும்

என் இயேசு கொடுக்கின்ற அருள் போதுமே


1. பாவத்தை சாபத்தை வென்றார் என் இயேசு - 2

சாத்தானின் தலையை மிதித்தார் என் இயேசு

எந்நாளும் என்னோடு வாழ்கின்றார் இயேசு

ஆலேலூயா - 2 ஆலே அல்லேலூயா அல்லேலூயா


2. ஆனந்தத் தைலத்தால் அபிசேகம் செய்கிறார் - 2

அதிகாரம் எனக்களித்து என் முன்னே செல்கிறார்

பயப்படாதே நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் என்கிறார்

ஆலேலூயா 2 ஆலே அல்லேலூயா அல்லேலூயா