அணி அணியாய் வாருங்கள் அன்பு மாந்தரே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அணி அணியாய் வாருங்கள் அன்பு மாந்தரே

ஆண்டவர் இயேசுவின் சாட்சி நீங்களே (2)


1. அன்புப்பணியாலே உலகை வெல்லுங்கள்

இன்ப துன்பம் எதையும் தாங்கிடுங்கள் (2)

எளியவர் வாழ்வில் துணைநின்று

இயேசுவின் சாட்சியாய் நிலைத்திருங்கள் (2)


2. மண்ணகத்தில் பொருளைச் சேர்க்க வேண்டாம்

மறைந்து ஒழிந்து போய்விடுமே (2)

விண்ணில் பொருளை தினம் சேர்த்து

இயேசுவின் சாட்சியாய் நிலைத்திருங்கள் (2)