வாருங்கள் வாருங்கள் பலியினில் கலந்திடவே கூடுங்கள் கூடுங்கள் இறைவனில் மகிழ்ந்திடவே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


வாருங்கள் வாருங்கள் பலியினில் கலந்திடவே

கூடுங்கள் கூடுங்கள் இறைவனில் மகிழ்ந்திடவே

இகத்தில் என்றும் இனிதாய் வாழ

இறைவன் ஆசீர் நம்மில் மலர

ஒன்றாய் கூடிடுவோம் இணைந்தே பாடிடுவோம்


1. இறைவன் நம்மில் வாழ்ந்திட வேண்டும் ஆ

நாமும் இறைவனில் வளர்ந்திட வேண்டும் ஆ

உறவில் நாளும் நிலைத்திடவே

உண்மை தேவனை அறிந்திடவே


2. இறைவன் பாசத்தை சுவைத்திட வேண்டும் ஆ

தந்தை இறைவனில் கலந்திட வேண்டும் ஆ

கருணை உள்ளத்தில் நனைந்திடவே

என்றும் அவரில் சேர்ந்திடவே