தேடும் அன்புத் தெய்வம் என்னைத் தேடி வந்த நேரம் கோடி நன்மை கூடும் புவி வாழும் நிலைகள் மாறும்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தேடும் அன்புத் தெய்வம் என்னைத் தேடி வந்த நேரம்

கோடி நன்மை கூடும் புவி வாழும் நிலைகள் மாறும்

வாடும் நிலைகள் மாறும்

இந்த வான தேவன் தந்த வாழ்வுப் பாதை

எந்தன் வாழும் காலம் போகும் (2)


1. வார்த்தையாக நின்ற இறைவன் இந்த

வாழ்வைத் தேர்ந்த தலைவன் (2)

பாரில் எங்கும் புதுப் பார்வை தந்து

அந்தப் பாதையில் அழைத்த அறிஞன் (2)

காலம் கடந்த கலைஞன் என் தலைவன் - இந்த வான....


2. அடிமை அமைப்பு இங்கு ஒழிய

எங்கும் மனித மாண்பு நிறைய (2)

புரட்சிக் குரல் கொடுத்து புதிய வழிவகுத்து

புதுமை செய்த பெரும் புனிதன் (2)

வாழ்வைக் கடந்த இறைவன் என் தலைவன் - இந்த வான....