அழகின் முழுமையே தாயே அலகையின் தலைமிதித்தாயே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அழகின் முழுமையே தாயே

அலகையின் தலைமிதித்தாயே

உலகினில் ஒளி ஏற்றிடவே அமலனை எமக்களித்தாயே (2)


1. இருளே சூழ்ந்திடும் போதே உதயத் தாரகை போலே -2

அருளே நிறைந்த மாமரியே அருள் வழி காட்டிடுவாயே


2. அன்பும் அறமும் செய்வோம்

அன்னை உனைப் பின் செல்வோம் (2)

உன்னைத் துணையாய்க் கொள்வோம்

என்றும் பாவத்தை வெல்வோம்