ஆகா மன்னவன் இறைவன் இந்த உலகினில் வந்த திருநாளே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆகா மன்னவன் இறைவன்

இந்த உலகினில் வந்த திருநாளே

மன்னவர் விழையும் நல்ல அமைதியும் தந்த திருநாளே (2)


1. விண்ணகத் தந்தையின் அன்பை உலகம் கண்ட திருநாளே - 2

விண்ணகம் பறைந்து நன்மைகள் செழிக்க தங்கத் திருநாளே

நல்ல திருநாளே ஓ... தங்கத் திருநாளே


2. அன்பருள் வெள்ளமும் பாய்ந்து வரும் இன்பத் திருநாளே

தென்றலும் போல நல்லருள் பூவில் உலவும் நன்னாளே

நல்ல திருநாளே ஓ... தங்கத் திருநாளே