அன்பின் ராஜாங்கம் அறிவின் தெய்வீகம் மனிதராய்ப் பிறந்தாரே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அன்பின் ராஜாங்கம் அறிவின் தெய்வீகம்

மனிதராய்ப் பிறந்தாரே (2)

ஆஹா ழயயீயீல ழயயீயீல ஊhசளைவஅயள - 2


1. பன்னீர் பூக்கள் மலர்ந்தன பாலன் பெயராலே

கண்ணீர் கனலும் அணைந்தது கடவுள் பெயராலே

கடலும் கூட சிரித்தது கண்ணே உன்னாலே - எங்கள்

கவலையெல்லாம் மறைந்தது கருணையின் பெயராலே


2. நஞ்சும் கூட இனித்தது நாதன் பெயராலே எங்கும்

நீதி விளக்கு எரிந்தது நாதன் அன்பாலே

பஞ்ச பூதம் பயந்தது பாலன் பெயராலே - எங்கும்

கொஞ்சும் மழலைப் பிறந்தது கோடி நெஞ்சாலே