உயிரே என்றாக உணவில் ஒன்றாக இணைந்தார் நம்மில் எழுந்தார்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உயிரே என்றாக உணவில் ஒன்றாக

இணைந்தார் நம்மில் எழுந்தார் (2)

திருவிருந்திலே பெரும் நிறைவிலே 2

நாளும் மகிழ்ந்து வாழ்வோம்


1. உறவோ பிரிவோ நிறைவோ குறைவோ

எமக்குப் பயமில்லையே (2)

எங்கள் இதயத்திலே அன்பர் இயேசுவையே - 2

என்றும் தாங்கி வாழ்ந்து செல்வோம்


2. உயர்வோ தாழ்வோ வாழ்வோ வீழ்வோ

எமக்குப் பயமில்லையே (2)

எங்கள் இதயத்திலே...