காணிக்கை தந்தோம் கனிவாய் ஏற்பாய் காலத்தைக் கடந்தவா இறைவா எம் கண்ணீரைத் தருகின்றோம் தலைவா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


காணிக்கை தந்தோம் கனிவாய் ஏற்பாய்

காலத்தைக் கடந்தவா இறைவா

எம் கண்ணீரைத் தருகின்றோம் தலைவா (2)


1. கண்ணீரிலும் செந்நீரிலும்

மூழ்கிடும் எம் மண்ணைத் தருகின்றோம்

ஏற்பாய் என் தேவா - 2 (2)

காயமும் குருதியும் நிதம் காணும் - 2

எம் உறவுகளைத் தருகின்றோம்

ஏற்றிடுவாய் நிலை மாற்றிடுவாய்


2. துன்பங்களில் வாடுகின்ற

நொறுங்குண்ட உள்ளத்தைத் தருகின்றோம்

ஏற்பாய் என் தேவா - 2 (2)

நியாயமும் நீதியும் இனி நிலவ - 2

எம் நிலைகளையே ஏற்றிடுவாய்

ஏற்றிடுவாய் நிலை மாற்றிடுவாய்