இயேசு அழைக்கிறார் ஆவலாய் தன் கரத்தை நீட்டி அன்பாய் அழைக்கிறார்


இயேசு அழைக்கிறார் - 2

ஆவலாய் தன் கரத்தை நீட்டி அன்பாய் அழைக்கிறார் - 2


1. இறைவனின் குலமே இயேசுவின் உள்ளமே - 2

இதய அமைதி இனிதே அடைய இயேசு அழைக்கிறார் - 2


2. கவலை மிகுந்தோரே கலங்கித் தவிப்போரே - 2

கவலை நீக்கிக் கலக்கம் போக்கக் கடவுள் அழைக்கிறார் - 2