திரி முதல் கிருபாசனனே சரணம் ஜெக தல ரட்சக தேவா சரணம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


திரி முதல் கிருபாசனனே சரணம்

ஜெக தல ரட்சக தேவா சரணம்

தினம் அனுதினம் சரணம் - கடாட்சித்

தினம் அனுதினம் சரணம் - சருவேசா


1. நலம் வளர் ஏக திரித்துவா சரணம்

நமஸ்கரி உம்பர்கள் நாதா சரணம்

நம்பினேன் இது தருணம் - தருணம்

நம்பினேன் தினம் சரணம் - சருவேசா


2. அருவுருவே அருளரசே சரணம்

அன்று மின்று மென்றும் உள்ளாய் சரணம்

அதிகுணனே தருணம் - கிரணமொளிர்

அருள் வடிவே சரணம் - சருவேசா


3. உலகிட மேவிய உனதா சரணம்

ஓர் கிருபாசன ஒளியே சரணம்

ஒளி அருள்வாய் தருணம் - மனுவோர்க்கு

உத்தமனே சரணம் - சருவேசா


4. நித்திய தோத்திர நிமலா சரணம்

நிதி இஸரேலரின் அதிபதி சரணம்

நீதா இது தருணம் - கிருபைக் கொரு

ஆதாரா சரணம் - சருவேசா