தூய ஆவியே துணையாக வருவீர் இயேசுவின் சாட்சிகளாய் எம்மை மாற்றிடுவீர்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தூய ஆவியே துணையாக வருவீர்

இயேசுவின் சாட்சிகளாய் எம்மை மாற்றிடுவீர்


1. மனத்தின் தீமைகளை மன்னிக்க வருவீர்

மனத்தின் கீறல்களை மாற்றிட வருவீர்


2. மனத்தின் பாரங்களைப் போக்கிட வருவீர்

மனத்தின் காயங்களை ஆற்றிட வருவீர்


3. தாழ்வு மனம் நீக்கித் தேற்றிட வருவீர்

தடுமாறி நான் விழாமல் தாங்கிட வருவீர்


4. பாவப் பிடிநின்று மீட்டிட வருவீர்

பாவக் கறை கழுவி தூய்மை தர வருவீர்


5. கல்மன இதயத்தைக் கரைத்திட வருவீர்

இதயத்தின் வெறுப்புகளை விலக்கிட வருவீர்