நன்றி பாடி நன்றி பாடி நாதனைப் போற்றிடுவோம் நாளும் அவரின் வல்ல செயலுக்கு நன்றிப் பண் பாடிடுவோம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நன்றி பாடி நன்றி பாடி நாதனைப் போற்றிடுவோம்

நாளும் அவரின் வல்ல செயலுக்கு நன்றிப் பண் பாடிடுவோம்

நன்றி -2 என் இயேசுவே உமக்கு நன்றி

நன்றி -2 என் தேவனே உமக்கு நன்றி


1. அன்னை தந்தை அன்பினைத் தந்தாய்

அளவில்லாத ஆற்றல் தந்தாய் (2)

இனிய உறவுகள் இகமதில் தந்தாய் - 2

இதயத்தில் அமைதி தந்தாய் - 2 நன்றி ...


2. இருளின் பாதையில் ஒளியாய் வந்தாய்

இனிய நண்பனாய் துணையாய் நின்றாய் (2)

புதிய உலகம் படைக்கச் சொன்னாய் - 2

புதிய மனிதனாய் மாறச் செய்தாய் - 2 நன்றி ...