கண்டேனென் கண்குளிர கர்த்தனை யின்று கொண்டாடும் விண்ணோர்கள் கோமானைக் கையிலேந்திக்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


கண்டேனென் கண்குளிர - கர்த்தனை யின்று

கொண்டாடும் விண்ணோர்கள் கோமானைக் கையிலேந்திக்


1. பெத்தலேம் சத்திர முன்னணையில்

உற்றோருக் குயிர்தரும் உண்மையாம் என் ரட்சகனைக்


2. தேவாதி தேவனை தேவசேனை

ஓயாது தோத்தரிக்கும் ஒப்புநிகர் அற்றவனைக்


3. பார்வேந்தர் தேடிவரும் பக்தர் பரனை

ஆவேந்தர் அடிதொழும் அன்பனை என் இன்பனை நான்


4. முத்தொழிற் கர்த்தாவாம் முன்னவனை

இத்தரை மீட்க எனை நத்தி வந்த மன்னவனைக்


5. மண்ணோர் இருள்போக்கும் மாமணியை

விண்ணோரும் வேண்டிநிற்கும் விண்மணியைக் கண்மணியைக்


6. அண்டி னோர்க் கன்புருவாம் ஆரணனை

கண்டோர்கள் கலிதீர்க்கும் காரணனை பூரணனைக்


7. அன்னையாம் கன்னியும் ஐயனுடன்

முன்னறி யாப்பசுவின் புல்லணையில் உன்னழகைக்