தெய்வமே உன் பார்வை ஒன்று போதுமே என் நெஞ்சிலே உனக்காக நான் கோவில் செய்தேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தெய்வமே உன் பார்வை ஒன்று போதுமே - 2

என் நெஞ்சிலே உனக்காக நான் கோவில் செய்தேன் - 2

தெய்வமே உன் பார்வை ஒன்று போதுமே


1. தரை மீண்டிடும் சருகாயினும் உனதாகுமே என் மன்னவா 2

என் வாழ்க்கையே இரணமாகினும் உரமாகுமே வா - 2

புவி மீதிலே மலைபோலவே என் வாழ்விலே நிலையானவா - 2

தடை ஆயிரம் தொடர்ந்தாயினும் உனைத்தேடுவேன் வா - 2