சீர் இயேசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம் ஆதி திரியேக நாதனுக்குச் சுபமங்களம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


சீர் இயேசு நாதனுக்கு ஜெயமங்களம் - ஆதி

திரியேக நாதனுக்குச் சுபமங்களம்

பாரேறு நீதனுக்கு பரம பொற் பாதனுக்கு

நேரேறு போதனுக்கு நித்திய சங்கீதனுக்கு


1. ஆதி சரு வேசனுக்கு ஈசனுக்கு மங்களம்

அகிலப் பிரகாசனுக்கு நேசனுக்கு மங்களம்

நீதி பரன் பாலனுக்கு நித்திய குணாளனுக்கு

ஓதும் அனு கூலனுக்கு உயர் மனுவேலனுக்கு


2. மானாபி மானனுக்கு வானனுக்கு மங்களம்

வளர் கலைக் கியானனுக்கு ஞானனுக்கு மங்களம்

கானான் நல் தேயனுக்குக் கன்னிமரி சேயனுக்கு

கோனார் சகாயனுக்கு கூறு பெத்த லேயனுக்கு


3. பத்து லட்ச ணத்தனுக்குச் சுத்தனுக்கு மங்களம்

பரம பதத்தனுக்கு நித்தனுக்கு மங்களம்

சத்திய விஸ்தாரனுக்குச் சருவாதி காரனுக்கு

பக்தர் உப காரனுக்குப் பரம குமாரனுக்கு