நானே ஒரு காணிக்கைப் பொருளாக உம் பீடத்தின் முன் வந்தேன் பணிவாக தந்தையே ஏற்பாயோ பலியாக

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நானே ஒரு காணிக்கைப் பொருளாக

உம் பீடத்தின் முன் வந்தேன் பணிவாக

தந்தையே ஏற்பாயோ பலியாக (2)


1. சிந்தித்தேன் சிந்தித்தேன் வெகுவாக

சிந்தையில் படவில்லை உயர்வாக (2)

தந்திட்டேன் என்னையே முடிவாக - 2

தந்தையே ஏற்பாயோ பலியாக


2. படைத்திட்டாய் படைப்பை பலவாக

படைப்பு அனைத்தும் எமக்காக (2)

உன் அன்பு கொடைக்கென்னை பரிசாக - 2

தந்தையே ஏற்பாயோ பலியாக