பரலோகத்தில் இருக்கின்ற எங்கள் பிதாவே பிதாவே உமது நாமம் அர்ச்சிக்கப்படுவதாக

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


பரலோகத்தில் இருக்கின்ற எங்கள் பிதாவே பிதாவே

உமது நாமம் அர்ச்சிக்கப்படுவதாக உமது இராச்சியம் வருக

உமது சித்தம் பரலோகத்தில் செய்யப்படுவது போல

பூலோகத்திலும் செய்யப்படுவதாக


1. எங்கள் அனுதின உணவை எங்களுக்கின்று அளித்தருளும்

எங்களுக்குத் தீமை செய்தோரை நாங்கள் பொறுப்பது போல

எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தருளும் - பொறுத்தருளும்

எங்களை சோதனையில் விழ விடாதேயும்

தீமையினின்று எங்களை இரட்சித்தருளும் இரட்சித்தருளும்


விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே

உமது பெயர் தூயது எனப் போற்றப்பெறுக!

உமது ஆட்சி வருக

உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல

மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக


1. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்குத் தாரும்

எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை

நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும்

எங்களைச் சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும்,

தீயோனிடமிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும்