தேவா எந்தன் நாவிலாடும் பாடலாக வா தேவா உந்தன் வான்புகழைப் பாட வரம் தா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தேவா எந்தன் நாவிலாடும் பாடலாக வா

தேவா உந்தன் வான்புகழைப் பாட வரம் தா (2)

உன்னருள் மேன்மையால் பூமி எங்கும் புன்னகை

உன் புகழ் பாடவே பொங்கி எழும் வல்லமை

மனமார வாழ்த்த எழும் இறையரசின் வைகறை


1. நான் எந்தன் வேலியாக என்னலம் கொண்டேன்

நீ பூமி எங்கும் வாழும் தென்றலாகினாய் (2)

உன் ஒளி காண காண உள்ளம் மலர வேண்டுமே

உன் வழிப் போகப் போக உறவு பெருக வேண்டுமே (2)

இறையே திருவே வாழ்வு உந்தன் கீதமாகவே - தேவா...


2. நான் சிறுகணம் எரியும் ஒளித்துகளானேன்

நீ அதை ஏற்றி வைத்த ஒளிக் கடலானாய் (2)

உன் பணி செய்வதிலே எந்தன் ஆசை தீரவே

தன் தலை தியாகம் ஏற்கும் தீப வாழ்க்கை போலவே (2)

இறையே திருவே வாழ்வு உந்தன் கீதமாகவே - தேவா...