மெல்லிசைக் கருவிகள் மீட்டிடுவோம் மேளமும் தாளமும் முழங்கிடுவோம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆ... அல்லேலூயா - 4 அல்லேலூயா - 4

மெல்லிசைக் கருவிகள் மீட்டிடுவோம்

மேளமும் தாளமும் முழங்கிடுவோம்

நல்லவர் ஆண்டவர் என்றுரைப்போம்

நாளுமே அவரைப் போற்றிடுவோம்