ஒவ்வொரு மனிதனும் என் நண்பன் ஒவ்வொரு மனிதனும் சகோதரன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஒவ்வொரு மனிதனும் என் நண்பன்

ஒவ்வொரு மனிதனும் சகோதரன்

ஒவ்வொரு மனிதனும் சகோதரன் என் சகோதரன்


1. வறுமையில் வாழ்பவன் என் நண்பன்

வருத்தத்தில் இருப்பவன் சகோதரன் (2)

அல்லல் படுபவன் என் நண்பன்

ஆபத்தில் இருப்பவன் சகோதரன் - காரணம் அவனும் மனிதன்


2. பிறர் குலம் சேர்ந்தாலும் என் நண்பன்

பிற இனம் சேர்ந்தாலும் சகோதரன் (2)

பிற மொழி பேசினாலும் என் நண்பன்

பிற மதம் சார்ந்தாலும் சகோதரன் - காரணம் அவனும் மனிதன்


3. அழகை இழந்தவன் என் நண்பன்

அறிவை இழந்தவன் சகோதரன் (2)

ஊனமாய் இருப்பவன் என் நண்பன்

ஊமையாய்ப் பிறந்தவன் சகோதரன் - காரணம் அவனும் மனிதன்