ஆனந்த கானங்கள் அன்புடன் இசைத்தே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆனந்த கானங்கள் அன்புடன் இசைத்தே

ஆண்டவர் இல்லம் செல்வோம் (2)

என்றும் அவனியில் மாந்தர் அன்பினில் மிளிர

அருள் வேண்டி பலியிடுவோம் (2)


1. உருண்டோடும் வாழ்வில் கரைந்திடும் நாளை

ஒளிபெற்றுத் திகழ வரம் கேட்கிறோம் (2)

கானமும் காற்றும் வேறில்லையே - 2

நீயின்றி என் வாழ்வில் வேறில்லையே வேறில்லையே


2. விடியலின் பனித்துளி மிதிபடவே - உம்

விடியலின் கனவை யாம் கண்டிடனும் (2)

மனதினைக் காக்கும் மாண்புடனே (2)

மனங்களைப் பலியிட வருகின்றோம் வருகின்றோம்