மாசில்லாக் கன்னியே மாதாவே உம்மேல் நேசமில்லாதவர் நீசரே யாவார்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


மாசில்லாக் கன்னியே மாதாவே உம்மேல்

நேசமில்லாதவர் நீசரே யாவார்

வாழ்க வாழ்க வாழ்க மரியே -2 (2)


1. மூதாதை தாயாசெய் முற்பாவ மற்றாய்

ஆதியில் லாதோனை மாதே நீ பெற்றாய் - வாழ்க ...


2. உம் மகன் தாமே உயிர் விடும் வேளை

என்னை உன் மைந்தனாய் ஈந்தனரன்றோ?-வாழ்க ...