தேன் இனிமையிலும் இயேசுவின் நாமம் திவ்ய மதுரமாமே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தேன் இனிமையிலும் இயேசுவின் நாமம்

திவ்ய மதுரமாமே அதைத்

தேடியே நாடி ஓடியே வருவாய்

தினமும் நீ மனமே


1. காசினிதனிலே நேசமதாகக்

கஷ்டத்தை உத்தரித்தே - பாவக்

கசடதை அறுத்து சாபத்தைத் தொலைத்தார்

கண்டுணர் நீ மனமே


2. பாவியை மீட்கத் தாவியே உயிரைத்

தாமே ஈந்தவராம் - பின்னும்

நேமியாம் கருணை நிலைவரமுண்டு

நிதம் துதி என் மனமே


3. காலையில் பனிபோல் மாயமாய் உலகம்

உபாயமாய் நீங்கிவிடும் - என்றும்

கர்த்தரின் பாதம் நிச்சயம் நம்பு

கருத்தாய் நீ மனமே


4. துன்பத்தில் இன்பம் தொல்லையில் நல்ல

துணைவராம் நேசரிடம் - நீ

அன்பதாய்ச் சேர்ந்தால் அணைத்துனைக் காப்பார் ஆசைகொள் நீ மனமே


5. பூலோகத்தாரும் மேலோகத்தாரும்

புகழ்ந்து போற்றும் நாமம் - அதைப்

பூண்டு கொண்டால் தான் பொன்னகர் வாழ்வில்

புகுவாய் நீ மனமே