அழைக்கும் இறைவன் குரலைக்கேட்டு எழுந்து வாருங்கள்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... ♪


அழைக்கும் இறைவன் குரலைக்கேட்டு எழுந்து வாருங்கள்

அனைத்தும் அவரின் சங்கமமாக விரைந்து வாருங்கள் (2)

பலி செலுத்திடவே பலன் அடைந்திடவே - 2

படைத்த தேவன் புகழ் பரப்பப் பணிந்து வாருங்கள்


1. பாதை காட்டும் ஆயனாக இறைவன் அழைக்கின்றார்

பாவம் நீக்கி பாசம் காட்ட தேவன் அழைக்கின்றார் (2)

அன்பின் ஆட்சியே அவரின் மாட்சியே - 2

படைத்த தேவன் புகழ் பரப்பப் பணிந்து வாருங்கள்


2. வாழ்வு வழங்கும் வார்த்தையாக வாழ அழைக்கின்றார்

வாரி வழங்கும் வள்ளலாக பரமன் அழைக்கின்றார் (2)

நிறைந்த வாழ்விலே நம்மை நிரப்பவே - 2

இனிய தேவன் நம்மை அழைக்க இணைந்து வாருங்கள்