ஆண்டவர் வழியை ஆயத்தம் செய்வோம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆண்டவர் வழியை ஆயத்தம் செய்வோம்

அவரின் பாதைகளை செம்மையாய் ஆக்குவோம் (2)

செல்லுவோம் - 2 அவர் வழியில் நாம் செல்லுவோம் (2)


1. பள்ளத்தாக்குகளெல்லாம் நிரவச் செய்வோம்

மலைகள் குன்றுகளெல்லாம் தாழ்த்தி வைப்போம் (2)

கோணலானவற்றை நேராக ஆக்குவோம் - 2

கரடுமுரடானவற்றை சமமாக்கி வழிநடப்போம்


2. மனிதரெல்லாரும் தமது மீட்பைக் காண

கடவுள் வந்துவிட்டார் நம்மைக் கண்டுவிட்டார் (2)

மனம் திரும்புவோம் நற்செய்தி நம்புவோம் -2

விண்ணரசு நெருங்கி விட்டது நம்மிடை வந்துவிட்டது