இதோ இதோ ஒரு யாத்திரை

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இதோ இதோ ஒரு யாத்திரை - உம்

இரக்கம் வேண்டும் திரு யாத்திரை (2)

இதயத்தை தகர்க்கும் இடர்பாடிடையே

உம்மையே நம்பும் யாத்திரை -2

ஓ இறைவா ஓ நல்லவரே என் கூக்குரல் கேட்டருளும்

ஓ இறைவா ஓ வல்லவரே எம்மைக் காத்திட எழுந்தருளும் (2)


1. கடற்கடந்த எம் யாத்திரை எம் கைவிலங்கு தகரவே

உடலுயிர் மறந்து போராடும் யாம்

உம் துணையில் வெல்லவே (2)

ஒடுக்கப்பட்டோரின் உயிர்ப்பே

எம்மை உரிமைக் குலமாக்குமே - 2


2. இதயத்தினால் ஒரு யாத்திரை உம் இன்னுறவை அடையவே

கதியற்று வாடும் சோதரர்க்கு கைகொடுத்து வாழவே (2)

பகையற்று வாழும் அன்பின் உலகை

உரிமையாய்த் தாருமே (எமக்கு) 2