என் இயேசுவே என் ஆண்டவரே உம்மை ஆராதிக்கின்றேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


என் இயேசுவே என் ஆண்டவரே

உம்மை ஆராதிக்கின்றேன்

என் இயேசுவே என் மீட்பரே உம்மை ஆராதிக்கின்றேன் (2)


1. நீரே திராட்சைக்கொடி நாங்கள் அதன் கிளைகள்

உம்மில் நிலைத்தாலன்றி கனி தர முடியாது


2. ஒருவன் என்னுள்ளும் நானும் அவனுள்ளும்

என்றும் நிலைத்திருந்தால் மிகுந்த கனி தருவான்