கடல் நோக்கி நதிகள் பாயும் ஒளி நோக்கி மலர்கள் சாயும் அகிலமும் படைத்த என் தலைவா எனை நோக்கி வருவதேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


கடல் நோக்கி நதிகள் பாயும் ஒளி நோக்கி மலர்கள் சாயும்

அகிலமும் படைத்த என் தலைவா எனை நோக்கி வருவதேன் (2)


1. குருவிகள் பறந்திடும் நேரத்திலே ஏணி தேவையில்லை -2

நீரில் மீனினம் நீந்திடவே படகு தேடிச் செல்வதில்லை -2

ஞாலம் தாங்கும் எந்தன் இறைவா என்னை நாடுவதேன் -2


2. காத்திடும் இமைகள் அருகிருந்தும் விழிகள் காண்பதில்லை -2

நெஞ்சில் உன்னொளி நிறைந்திருந்தும்

உள்ளம் ஏனோ உணர்வதில்லை (2)

தவறிச் செல்லும் ஆடு நானே என்னைத் தேடுவதேன் - 2