மங்கள ஆரத்தி எடுத்தும்மை அழைத்தோம் குருகுலமே வருக குருகுலமே வருக

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


மங்கள ஆரத்தி எடுத்தும்மை அழைத்தோம்

குருகுலமே வருக குருகுலமே வருக

திருப்பலி நிறைவேற்ற வருகவென்றழைத்தோம்

குருகுலமே வருக குருகுலமே வருக


2. மங்கள ஆரத்தி எடுத்தும்மை அழைத்தேன்

இறைமக்களே வருக இறைமக்களே வருக

இறையாசீர் பெறவே வருகவென்றழைத்தோம்

இறைமக்களே வருக இறைமக்களே வருக