அன்பினில் துள்ளிடும் நெஞ்சம் உந்தனின் இல்லிடம் தஞ்சம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அன்பினில் துள்ளிடும் நெஞ்சம்

உந்தனின் இல்லிடம் தஞ்சம்

விந்தையில் உன்செயல் என்னில்

நன்றியில் மகிழ்ந்து பாடும்

நன்றி நன்றி நன்றி என்றும் நன்றி

நன்றி நன்றி நெஞ்சம் சொல்லும் நன்றி (2)


1. வாழ்வினைப் பிறர் வாழ்ந்திட தரும் அன்பு சிறந்ததென்றாய்

சொன்னதைப் பலர் ஏற்றிட உயிர்

மண்ணில் கொடுத்துச் சென்றாய் (2)

உன் அருள் இன்று எம் உள்ளம் சேர்ந்ததே

உன் துணை பெற்றதால் நெஞ்சம் பாடுதே - நன்றி ... ...


2. இயேசு உன்வழி எய்திட வரும் நெஞ்சில் சோகம் இல்லை

பேசும் உன்மொழி கேட்டபின் எனில்

அச்சம் ஏதும் இல்லை (2)

உன் விழி அன்புடன் என்னைக் கண்டதே

உன்னிலே கலந்ததே எந்தன் நெஞ்சமே - நன்றி ... ...